Japanisches Sommerfest 05.-07. Juli 2019,

Weltmuseum Wien – Heldenplatz, 1010 Wien, freier Eintritt,

Eröffnung: 5. Juli 2019 – 17 Uhr

Ausstellungen 06.-07. Juli, 10 – 17 Uhr Ikebena Ikebana International Wien Bonsai Bonsai Gruppe Wien Kimonoaustellung MODE WIEN Museum

http://www.modewien.at/wp-content/uploads/2019/07/Folder2.pdf